Regulamin Sklepu Internetowego LIBLAND.EU z dnia 29 lipca 2016 r.

I. Definicje

Znaczenie pojęć, użytych w Regulaminie:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Sprzedawca – firma LUXMODEL THI THANH AN DO, zwaną w skrócie LUXMODEL;
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego pod adresem libland.eu;
5. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem libland.eu, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
6. Towar – produkt marki LIBLAND, prezentowany i oferowany w sprzedaży w Sklepie Internetowym pod adresem libland.eu;
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy LUXMODEL THI THANH AN DO a Klientem, zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem: libland.eu.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep Internetowy, działający pod adresem: libland.eu, prowadzony jest przez firmę LUXMODEL THI THANH AN DO, ul. Nadrzeczna 16 lok. D07, Centrum Handlowe GD Hala 2, 05-552 Wólka Kosowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 5222878533, REGON: 368964945.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;
d) zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług, świadczonych w ramach Sklepu.

2.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna);
b) włączona w przeglądarce obsługa cookies oraz JavaScript.

2.6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie ograniczenie świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. Potencjalni Klienci, niespełniający tego wymogu, zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej libland.eu.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego przy finalizowaniu zakupu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych, oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Firma LUXMODEL może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu;
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzą w dobre imię firmy LUXMODEL.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
e) korzystania z wszelkich treści, zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie na użytek osobisty;
f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa, obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

4.1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, dane szczegółowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2. Zdjęcia Towarów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Towarów. Towary promocyjne, wyprzedażowe, bądź Towary nienależące do stałej oferty Sklepu Internetowego są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja zamówienia na te Towary uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówienia.
4.3. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy się zalogować na stronie internetowej, dostępnej pod adresem libland.eu, dokonać wyboru produktu, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie, finalnie zaś dokonać rejestracji.
4.4. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
4.5. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.
4.6. Po podaniu przez Klienta niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Będzie ono zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia;
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianego Towaru;
c) wybranej metody płatności;
d) wybranego sposobu dostawy.

4.7. Na obecną chwilę realizujemy poprzez Sklep Internetowy Zamówienia w maksymalnej wielkości 1 kartonu danego koloru wybranego produktu – w zależności od fasonu od 3 do 8 paczek jednorazowo. W przypadku składania większego Zamówienia wymagamy kontaktu mailowego lub telefonicznego.

4.8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
4.9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.10. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie Zamówienia nr…”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania od Klienta płatności zawierającej cenę końcową wraz z doliczonym podatkiem VAT w wysokości 23% (Klient krajowy) oraz kosztami dostawy. Klienci zagraniczni mogą być zwolnieni z opłacania polskiego podatku VAT, pod warunkiem posiadania aktualnego numeru Euro VAT, co system informatyczny uwzględni przy składaniu Zamówienia.
4.12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się międzynarodowo, w ramach strefy Schengen, na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Koszty dostawy zależne są od wielkości zamówienia.
5.3. Klient może wybrać odbiór osobisty lub skorzystać z przesyłki kurierskiej, także pobraniowej, które to opcje dostępne są na stronie Sklepu Internetowego. Koszty przesyłki zagranicznej zależne są od miejsca oraz wielkości zamówienia i są obliczane automatycznie.
5.4. Na czas otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia (w tym czas wpłynięcia wpłaty) i czas dostawy. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do chwili wysłania przesyłki ze Sklepu. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi 2-3 dni robocze.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów są cenami netto, podawanymi w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT (23%).
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:

a) standardowym przelewem bankowym za fakturę, wystawioną przez Sprzedawcę, na poniższe konto:

LUXMODEL – THI THANH AN DO

Bank Zachodni WBK

64 1090 1694 0000 0001 3562 6544 (PLN); 19 1090 1694 0000 0001 3566 1110 (EURO)

Format IBAN: PL64109016940000000135626544 (PLN); PL19109016940000000135661110 (EURO)

SWIFT CODE : WBKPPLPPXXX

d) kartą kredytową, płatniczą lub e-przelewem, których rozliczenie odbywa się za pośrednictwem Dotpay.pl. W przypadku korzystania z płatności Dotpay, naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 30 zł.

6.3. Płatności należy dokonać w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane.

VII. Prawo do odstąpienia od umowy

Klientowi przysługuje prawo 14 dni na odstąpienie od Umowy Sprzedaży od momentu otrzymania przesyłki.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Firma LUXMODEL jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi, za wady Towaru w zakresie, określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres liblandclothing@gmail.com. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za nieuzasadnioną.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. LUXMODEL podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości, zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient proszony jest o niezwłoczne powiadomienie firmy LUXMODEL o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: LUXMODEL THI THANH AN DO, ul. Nadrzeczna 16 lok. D07, Centrum Handlowe GD Hala 2, 05-552 Wólka Kosowska,  mailowo na adres liblandclothing@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego na stronie Sklepu.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. LUXMODEL zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

X. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

10.1. Klient może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Klient może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
10.2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Klienta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy LUXMODEL a Klientem zostanie poddane sądom właściwym, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego.
10.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy LUXMODEL a Klientem zostanie poddane sądowi właściwemu, zgodnemu z siedzibą firmy LUXMODEL – THI THANH AN DO.
10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.